Terms and Conditions

1. Играта се провежда в помещение предназначено само за това, според правилата за игра и безопасност, с които всеки участник е бил запознат.

2. В Играта могат да участват само лица, навършили 18-годишна възраст. Лица на възраст между 12 и 18 години могат да участват в Играта, но само при условие, че са придружени от лице, навършило 18 години.

3. В Играта не могат да участват лица в недобро физическо и психическо състояние. Game Castle не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в Играта.

4. В играта могат да участват минимум 2 и максимум 6 души. Като оптималният вариант е 5 души.

5. Game Castle не поема отговорност за инциденти или наранявания, които са резултат от небрежност на играчите, неспазване на правилата и инструктажа, или са свързани с използването на неправомерно внесени в помещенията за игра, предмети.

6. По всяко време, в хода на играта, участник може да пожелае да напусне играта, като съобщи това на водещият, който е в постоянна аудио и видео връзка с играчите. Останалите участници могат да продължат играта си.

7. Играчите са длъжни да използват всички съоръжения без упражняване на сила. Game Castle си запазва всички права да претендира за обезщетение в случай на умишлено повреждане на механизми, оборудване и обзавеждане, намиращи се в помещението. Game Castle си запазва правото да прекрати участието на играчи, които не спазват инструкциите на водещия, демонстрират агресивно поведение, застрашават сигурността на останалите играчи, или причиняват щети на оборудването. В случай на прекратяване на играта по такива причини, Game Castle няма да дължи възстановяване на платените от участниците такси.

8. На участниците в Играта е забранено:
– Правене на снимки, звукозапис, видеозапис.
– Внасянето на потенциално опасни вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците, или да повредят оборудването.
– Внасянето и консумацията на алкохол, и всякакви наркотични вещества.

9. Интериорът, загадките и решенията на играта представляват търговска тайна, и са обект на авторски права, и всякаква информация свързана с тях не може да бъде разгласявана и използвана по какъвто и да е начин.

10. Всеки един участник задължително попълва Декларация преди своето участие.

11. Game Castle запазва правото си, да променя правилата на играта и общите условия по всяко време, като това ще бъде отразено в секция Общи условия своевременно.